vô địch thế giới

Tên của sự kiện 1
Giành chiến thắng 1
X
Buộc
hai
Giành chiến thắng 2
Ngày 12 tháng 8. 20:30
+224
2.53 3.26 2.63
11. 16:00
+224
1,53 4.20 5.25
11. 18:00
+230
1.97 3,58 3,40
14 tháng 8. 18:00
+224
5,40 4.20 1,52
14 tháng 8. 18:00
+230
3.25 3,44 2.07
14 tháng 8. 20:30
+226
1.43 4.50 6.25
Tên của sự kiện 1
Giành chiến thắng 1
X
Buộc
hai
Giành chiến thắng 2
5 giờ chiều
+7
4.50 4.333 1,55
17:30
+7
3.64 3,94 1,75