spin fo4 garena

Tên của sự kiện hai
Giành chiến thắng 2
1
Giành chiến thắng 1
09 tháng 9. 02:20
+23
1.73 2.14
11 tháng 9. 19:00
+23
1.39 3.08
11 tháng 9. 19:00
+23
1,98 1,85
11 tháng 9. 19:00
+23
1.24 4.20
11 tháng 9. 19:00
+23
2.81 1.45
11 tháng 9. 19:00
+23
2.19 1.70
11 tháng 9. 19:00
+23
1.363 3.22
11 tháng 9. 19:00
+23
1.47 2,74
11 tháng 9. 19:00
+23
3.22 1.36
11 tháng 9. 19:00
+23
1.30 3.62
11 tháng 9. 22:25
+23
1.77 2.08
11 tháng 9. 22:25
+23
1.63 2.32
11 tháng 9. 22:25
+23
2.38 1.60
11 tháng 9. 22:25
+23
3.125 1.38
12 tháng 9. 02:20
+23
1.77 2.08
13 tháng 9. 02:15
+23
1.40 3.02

NFL Presleg

Số liệu thống kê
Tên của sự kiện hai
Giành chiến thắng 2
1
Giành chiến thắng 1
Ngày 12 tháng 8. 01:00
+19
1.67 2.10
Ngày 12 tháng 8. 01:30
+12
2.47 1.49
11. 00:00
+12
1.833 1,89
11. 01:00
+12
1.78 1,95
11. 01:30
+12
1,99 1,75
11. 02:30
+12
2.03 1,72
11. 19:00
+12
1.94 1,79
11. 19:00
+12
2,69 1.42
11. 22:00
+12
1.81 1.909
14 tháng 8. 01:30
+12
1.78 1,95
14 tháng 8. 02:00
+12
1,75 1,99
14 tháng 8. 03:00
+12
2.26 1,58
14 tháng 8. 04:00
+12
2,56 1.46
14 tháng 8. 22:25
+12
2.66 1.43