tối nay việt nam đá với ai mấy giờ

Nước Bỉ. Phân khu 1 b

Số liệu thống kê
Tên của sự kiện 1
Giành chiến thắng 1
X
Buộc
hai
Giành chiến thắng 2
Ngày 12 tháng 8. 20:00
+232
2.36 3,54 2,75
Ngày 12 tháng 8. 20:00
+248
5.65 4.25 1,52
11. 16:00
+231
2.08 3.66 3.16