the thao vong loai world cup

Nước Đức. Bundesliga

Số liệu thống kê
Tên của sự kiện 1
Giành chiến thắng 1
X
Buộc
hai
Giành chiến thắng 2
Ngày 12 tháng 8. 20:30
0% của lề
Tỷ lệ 0% cho các thị trường cụ thể.
Biên độ 0% có nghĩa là nhà cá cược không được thực hiện trong các thị trường được đề xuất, vì vậy các hạn ngạch được cung cấp có lợi hơn cho khách hàng.
+516
3.20 3,94 2.30
11. 15:30
+513
1,59 4,55 5.35
11. 15:30
+499
1.32 5,85 9.30
garena f04
11. 15:30
+514
3.02 3.65 2.32
garena f04
11. 15:30
hai.
0% của lề
Tỷ lệ 0% cho các thị trường cụ thể.
Biên độ 0% có nghĩa là nhà cá cược không được thực hiện trong các thị trường được đề xuất, vì vậy các hạn ngạch được cung cấp có lợi hơn cho khách hàng.
+495
1.48 5.15 7,50
11. 15:30
+515
2.29 3,78 2,99
11. 18:30
garena f04
+515
3.02 3,88 2.24
14 tháng 8. 15:30
+507
2.30 3,48 3.20
garena f04
14 tháng 8. 17:30
+491
1.143 9,60 17,50
19 tháng 8. 20:30
+425
1.65 4.333 5.05
20 tháng 8. 15:30
+423
3.16 3.60 2.27
20 tháng 8. 15:30
+431
1.68 4.45 4.65
20 tháng 8. 15:30
+425
1.444 5.25 6.55
20 tháng 8. 15:30
+431
2.67 3.65 2,58
20 tháng 8. 15:30
+427
1.94 3,92 3,78
20 tháng 8. 18:30
+423
3.35 3.64 2.16
21 tháng 8. 15:30
hai.
+429
2.05 3,84 3,48
21 tháng 8. 17:30
+420
10,50 7.10 1.25