tin fo4

Ba Lan. Liên đoàn i

Số liệu thống kê
Tên của sự kiện 1
Giành chiến thắng 1
X
Buộc
hai
Giành chiến thắng 2
18:00
+316
2,65 3,42 2.50
18:00
+304
1.66 3,82 4,85
20:30
+305
2.08 3.30 3.50
Ngày 12 tháng 8. 20:30
+311
2.19 3.32 3.20
11. 15:00
+312
3.22 3.26 2.21
11. 17:30
+312
3.22 3.15 2.26
11. 20:00
+310
2.50 3.20 2,80
14 tháng 8. 12:40
+312
2.91 3.30 2.36
14 tháng 8. 15:00
+311
2.38 3.25 2,92
14 tháng 8. 18:00
+312
2,92 3.30 2.36
15 tháng 8. 15:00
+308
3,54 3,40 2.03
15 tháng 8. 18:00
+310
2.09 3.35 3,42