truc t keo nha cai

Nước Iceland. Sư đoàn 1

Số liệu thống kê
Tên của sự kiện 1
Giành chiến thắng 1
X
Buộc
hai
Giành chiến thắng 2
Ngày 12 tháng 8. 21:15
+234
1,99 4,00 3.04
Ngày 12 tháng 8. 21:15
+235
3.68 4.20 1,75