ty le 88

Cộng hòa Ireland. Bộ phận hàng đầu

Số liệu thống kê
Tên của sự kiện 1
Giành chiến thắng 1
X
Buộc
hai
Giành chiến thắng 2
Ngày 12 tháng 8. 20:45
+373
2,58 3.38 2,65
Ngày 12 tháng 8. 20:45
+370
2,84 3.24 2.50
Ngày 12 tháng 8. 20:45
+368
3.125 3.18 2.35
Ngày 12 tháng 8. 20:45
+371
3.24 3.34 2.21
14 tháng 8. 18:00
+303
1,89 3,44 4.15