vòng loại bảng g

Áo. Bundesliga

Số liệu thống kê
Tên của sự kiện 1
Giành chiến thắng 1
X
Buộc
hai
Giành chiến thắng 2
11. 5 giờ chiều
hai.
+377
2.50 3.28 2.81
11. 5 giờ chiều
+375
1.666 3,90 4,90
11. 19:30
+367
1,52 4.40 5,70
14 tháng 8. 5 giờ chiều
+318
2.30 3.64 2,85
14 tháng 8. 5 giờ chiều
+316
1,79 3,88 4.10
14 tháng 8. 5 giờ chiều
+302
1.21 6.65 12.00