vòng loại châu á hôm nay

Cộng hòa Ireland. Sư đoàn 1

Số liệu thống kê
Tên của sự kiện 1
Giành chiến thắng 1
X
Buộc
hai
Giành chiến thắng 2
Ngày 12 tháng 8. 20:45
+311
3.14 3.36 2.20
Ngày 12 tháng 8. 20:45
+299
1.33 5,00 8,50
Ngày 12 tháng 8. 20:45
+313
2.17 3,42 3.16
Ngày 12 tháng 8. 20:45
+307
1.48 4.45 5,90
15 tháng 8. 20:45
+314
2.31 3,44 2,89