vck world cup 2022

Tên của sự kiện 1
Giành chiến thắng 1
X
Buộc
hai
Giành chiến thắng 2
20:00
hai.
+6
12.00 5,70 1.191
Thêm bớt
Thị trường của tôi
Thị trường chính
Thêm bớt
Thị trường của tôi
Kết quả
Người chiến thắng Ceres-RJ
12.00
Buộc
5,70
Người chiến thắng Maricá
1.191
Người chiến thắng hoặc rút thăm Ceres-RJ
3,86
Người chiến thắng Ceres-RJ hoặc người chiến thắng Maricá
1.083