việt nam đá vòng bảng

Tên của sự kiện 1
Giành chiến thắng 1
X
Buộc
hai
Giành chiến thắng 2
Ngày 21 tháng 11 11:00
+404
5,90 3,70 1.68
Ngày 21 tháng 11 14:00
hai.
+390
1.32 5.20 11,75
Ngày 21 tháng 11 5 giờ chiều
+418
3.38 3.30 2.29
Ngày 21 tháng 11 20:00
+401
2,58 3.22 2,97
22 tháng 11. 11:00
+383
1.21 6.70 16,75
22 tháng 11. 14:00
+394
1.49 4.30 7.60
22 tháng 11. 5 giờ chiều
+410
2,82 3.18 2,73
22 tháng 11. 20:00
+389
1.23 6.45 14,75
23 tháng 11. 11:00
+399
4,95 3.38 1.86
23 tháng 11. 14:00
+406
1.37 5.20 8,80
23 tháng 11. 5 giờ chiều
+388
1.30 5,50 11,75
23 tháng 11. 20:00
+394
1.27 5,80 13,25
24 tháng 11. 11:00
+395
1.86 3.38 4,95
24 tháng 11. 14:00
+399
1.83 3,44 5.05
24 tháng 11. 5 giờ chiều
hai.
+393
1,55 3,98 7.20
24 tháng 11. 20:00
+407
1,50 4.45 6,95
Ngày 25 tháng 11. 11:00
hai.
+409
2.16 3.38 3.62
Ngày 25 tháng 11. 14:00
+410
4.05 3.25 2.08
Ngày 25 tháng 11. 5 giờ chiều
+412
1,72 3,82 5.20
Ngày 25 tháng 11. 20:00
+411
1.82 3,72 4.60
26 tháng 11. 11:00
+395
2.81 3.125 2,78
26 tháng 11. 14:00
+407
1.71 3,74 5,45
26 tháng 11. 5 giờ chiều
+402
1,88 3,58 4.45
26 tháng 11. 20:00
+400
1.65 3,80 6,00
27 tháng 11. 11:00
+402
2.34 3.20 3.38
27 tháng 11. 14:00
+405
1,53 4.25 6.80
27 tháng 11. 5 giờ chiều
+406
1.78 3.68 4,95
27 tháng 11. 20:00
+427
2.52 3,42 2,89
28 tháng 11. 11:00
+396
3,80 2,96 2.30
28 tháng 11. 14:00
hai.
+395
2,79 3.04 2.875
28 tháng 11. 5 giờ chiều
+407
1,51 4.30 7.10
28 tháng 11. 20:00
+410
2.11 3.36 3,78