vn uae vòng loại world cup 2022

Romania. Liên đoàn II

Số liệu thống kê
Tên của sự kiện 1
Giành chiến thắng 1
X
Buộc
hai
Giành chiến thắng 2
Ngày 12 tháng 8. 17:30
+6
2.11 3.20 3.20
11. 10:00
+6
2.06 3.04 3.64
11. 10:00
+6
2.63 3.16 2,48
11. 10:00
+6
1.65 3.50 4,85
11. 10:00
+6
2,77 3.15 2.375
11. 10:00
+6
2,48 3.22 2,59
11. 10:30
hai.
+6
2,74 3.00 2,49