world cup 2022 diễn ra vào tháng mấy

Tên của sự kiện 1
Giành chiến thắng 1
X
Buộc
hai
Giành chiến thắng 2
Ngày 12 tháng 8. 20:30
+366
2.81 3.25 2.46
11. 18:00
+357
2.04 3.20 3,74
11. 20:45
+355
3.60 3.16 2.10
14 tháng 8. 12:30
+310
3.08 3.08 2.38
14 tháng 8. 15:00
+296
1,55 3,88 6,00
14 tháng 8. 17:30
+287
1.61 3.68 5.65
14 tháng 8. 20:30
+287
1.44 4.10 7.60
15 tháng 8. 18:00
+284
1,72 3,42 5.10
Tên của sự kiện 1
Giành chiến thắng 1
X
Buộc
hai
Giành chiến thắng 2
Ngày 12 tháng 8. 17:30
+6
2.11 3.20 3.20
11. 10:00
+6
2.06 3.04 3.64
11. 10:00
+6
2.63 3.16 2,48
11. 10:00
+6
1.65 3.50 4,85
11. 10:00
+6
2,77 3.15 2.375
11. 10:00
+6
2,48 3.22 2,59
11. 10:30
hai.
+6
2,74 3.00 2,49