world cup chau au

Tên của sự kiện 1
Giành chiến thắng 1
X
Buộc
hai
Giành chiến thắng 2
11. 02:40
+350
1.86 3.30 4.15
11. 22:15
+349
1,99 3.22 3,72
14 tháng 8. 00:30
+359
2.14 3.22 3.30
14 tháng 8. 02:45
+291
1.90 3.25 4.05
14 tháng 8. 23:00
+290
2.14 3.14 3.38
15 tháng 8. 01:05
+297
3.10 3.10 2.30
15 tháng 8. 03:10
+291
2.02 3.20 3.65
15 tháng 8. 22:15
+279
1.77 3.30 4,70
16 tháng 8. 00:20
+291
1,98 3.20 3,78
Tên của sự kiện 1
Giành chiến thắng 1
X
Buộc
hai
Giành chiến thắng 2
11. 22:00
+217
1.61 3,72 4,90
11. 22:00
+216
2.01 3.14 3.60
11. 22:00
+210
1,53 3.68 5,95
14 tháng 8. 22:00
+220
2.27 3.125 3.02
14 tháng 8. 22:00
+214
2.03 3.10 3.60