world cup mấy năm tổ chức 1 lần

Tên của sự kiện 1
Giành chiến thắng 1
X
Buộc
hai
Giành chiến thắng 2
10:00
+3
3.06 5.15 1.73
13:00
+3
1.125 9.10 9,90
16:00
+3
1.114 9.30 10,75
19:00
+3
6,90 7.40 1.222